Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00 – 08.1010΄Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:4090΄1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:0020΄διάλειμμα
10:00 – 11:3090΄2η διδακτική περίοδος
11:30 – 11:4515΄διάλειμμα
11:45 – 12:2540΄5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:3510΄διάλειμμα
12.35 – 13:1540΄6η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13:15 – 13:2010΄Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20 – 14:0035΄1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Σίτιση
14:00 – 14:1515΄Διάλειμμα
14:15 – 15:0045΄2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Μελέτη-Προετοιμασία
15:00 – 15:1515΄διάλειμμα
15:15 – 16:0045΄3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά,
Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι
Δραστηριοτήτων)
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)