Σχολικός Κανονισμός


13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  2016-17

1. Εισαγωγή Σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών. Η δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Το σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν χαρακτήρα, στάσεις και αξίες ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κανόνων. Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ» περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. Με τον όρο «σχολικός κανονισμός» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) Ο “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ” δεν υποκαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος με αυτήν, συμπληρώνοντάς την σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία της και προσαρμόζοντάς την στο ιδιαίτερο περιβάλλον του σχολείου μας. Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία του μαθητή αλλά μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή των κανόνων να βοηθήσει την σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές. 2. Άφιξη & Αποχώρηση μαθητών

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί αρχίζει στις 07:55 και ολοκληρώνεται στις 8.10 που χτυπά το κουδούνι.  Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη  γίνεται από τις 7.15. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν μόνο όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο,  αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
 • Σε περίπτωση άσχημου καιρού, οι γονείς μπορούν κατ’ εξαίρεση να αφήνουν και να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους απ’ τους στεγασμένους χώρους του σχολείου.
 •  Μετά την πρωινή προσευχή οι είσοδοι του σχολείου θα κλείνουν για την ασφάλεια των μαθητών. «Σύμφωνα με τη με αρ. 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του». Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον/την κηδεμόνα του.
 • Οι μαθητές σε καμία περίπτωση  δε φεύγουν πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη πρόωρης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια ή άλλος σοβαρός λόγος) αυτή γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα – για τους μαθητές των τεσσάρων πρώτων τάξεων Α΄- Β΄- Γ΄-Δ΄- και, φυσικά, αφού έχει ενημερωθεί, γι’ αυτό ο/η δάσκαλος/α της τάξης και η διευθύντρια. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης των μαθητών/τριων μεγαλύτερων τάξεων- Ε΄- Στ΄ ενημερώνεται ο γονέας και σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση που έχει υπογράψει στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές αποχωρούν με ή χωρίς τη συνοδεία των γονέων /κηδεμόνων.  Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις έχουν υπογραφεί από τους γονείς /κηδεμόνες στην αρχή της χρονιάς και καταχωρούνται σε ειδικό φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών έως και 5 λεπτά μετά τη λήξη των μαθημάτων.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
 • Στο τέλος του εξάωρου στις 13.15 μ.μ. από τις εξόδους του σχολείου ( Α΄ τάξη από την οδό Κνωσού),  (Β΄- Γ΄- Δ΄-Ε΄-Στ΄) από την οδό Γερασίμου Βλάχου και από τις δύο εισόδους του γηπέδου.
 • Με την ολοκλήρωση της 2ης ώρας ( 3.00 ) ή της 3ης ώρας ( 4.00) για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο η αποχώρηση θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Κνωσού.

3. Πρωινή συγκέντρωση-Προσευχή

 • Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση-προσευχή στη θέση που έχει προκαθοριστεί στο αμφιθέατρο για το κάθε τμήμα. Κανένας μαθητής /τρια δεν παραμένει στην τάξη του κατά την πρωινή προσευχή και συγκεντρώνονται όλοι  για να ακούσουν τις ανακοινώσεις που αφορούν το σχολείο  και στη συνέχεια ανά τμήμα προσεκτικά αποχωρούν στις τάξεις τους.
 • Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη συμμετέχουν στην προσευχή, οφείλουν, όμως, να βρίσκονται στο χώρο που είναι το τμήμα τους.

4. Σχολικές γιορτές-διδακτικές επισκέψεις

 • Οι σχολικές γιορτές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου (π.χ. λήξης σχολικού έτους) καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγμάτωση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο.
 • Η συμπεριφορά και οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκειά τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή.
 • Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές.
 • Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις Εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).
 • Στις διδακτικές επισκέψεις οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, i pad κ.ά.

5. Φοίτηση και συμπεριφορά μαθητών Είμαι μαθητής και έχω υποχρεώσεις α. στο Σχολείο μου

 • Δεν απουσιάζω  από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του/της  μαθητή/τριας (πέραν των δύο ημερών).
 • Είμαι ευγενικός/ή με τους δασκάλους μου και τους συμμαθητές μου.
 • Δεν χρησιμοποιώ απρεπείς εκφράσεις και δεν καταφεύγω στη βία.
 • Δεν ξεχωρίζω τους συμμαθητές μου που έχουν διαφορετική εμφάνιση, χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή οικονομική κατάσταση από εμένα. Όλοι είμαστε συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
 • Προσέχω ώστε η εμφάνισή μου να είναι καθαρή και απλή.
 • Συμμετέχω με την άδεια των γονιών μου στις δραστηριότητες, στις εκδηλώσεις, στις εκδρομές και τα προγράμματα που οργανώνει το σχολείο.
 • Δεν φέρνω στο σχολείο κινητό τηλέφωνο, είδη αξίας, περιττά χρήματα, παιχνίδια και ότι άλλο είναι άσχετο με το σχολείο και βλαβερό για την υγεία μας.
 • Εάν θέλω να ειδοποιήσω τους γονείς μου, χρησιμοποιώ το τηλέφωνο του σχολείου.
 • Φροντίζω και νοιάζομαι το σχολείο μου γιατί σε αυτό περνώ πολλές ώρες της ημέρας μου. Γι’ αυτό διατηρώ τους χώρους του καθαρούς (τις αίθουσες, την αυλή, τις τουαλέτες). Σε περίπτωση που προκαλέσω οποιαδήποτε φθορά σε αντικείμενα του σχολείου θα πρέπει να τα αντικαταστήσω.
 • Ιδιαίτερα προσέχω την χρήση των τουαλετών αφήνοντας πάντα τον χώρο καθαρό. Ρίχνω πάντα το χαρτί καθαριότητας μέσα στους κάδους, δεν ξεχνώ να τραβήξω το καζανάκι και φεύγοντας πάντα πλένω τα χέρια μου.
 • Τηρώ τους κανόνες του σχολείου ώστε να αισθάνομαι ασφάλεια.
 • Θέλω η συμπεριφορά μου να τιμά εμένα, την οικογένειά μου, το σχολείο μου και να δείχνει την καλή αγωγή μου.

β. Στα διαλείμματα

 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι δεν αποχωρώ από την τάξη χωρίς την άδεια της δασκάλας ή του δασκάλου μου.
 • Στο διάλειμμα βγαίνω στην αυλή.  Δεν φωνάζω δυνατά και δεν τρέχω  στους διαδρόμους ή στις σκάλες γιατί υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσω εγώ ή κάποιο άλλο παιδί. Σε περίπτωση που κρατώ μπάλα δεν την χρησιμοποιώ στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του σχολείου (διάδρομοι, αμφιθέατρο).
 • Σέβομαι τους συμμαθητές μου που θέλουν να παραμείνουν στο αμφιθέατρο για να διαβάσουν ή να συζητήσουν με την ομάδα τους γι’ αυτό και δεν κάνω άσκοπη φασαρία.
 • Προσέχω στα διαλείμματα για να προλαμβάνω ατυχήματα. Παίζω με προσοχή και συνεργάζομαι αρμονικά με τους συμμαθητές μου. Τις όποιες διαφορές που μπορεί να έχω με τους συμμαθητές μου προσπαθούμε να τις λύσουμε με συζήτηση και όχι με βία. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την διαφωνία μας απευθυνόμαστε στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή στον/στην δάσκαλο/α της τάξης.
 • Δεν κακολογώ και δεν αποκλείω κανένα συμμαθητή μου από ομαδικές δράσεις του σχολείου, ούτε παρακινώ άλλους να το κάνουν .
 • Βοηθώ τους μαθητές των μικρότερων τάξεων αν χρειάζεται και δημιουργώ ένα φιλικό κλίμα για τους νέους μαθητές του σχολείου δείχνοντάς τους ότι είναι καλοδεχούμενοι.
 •  Εξυπηρετούμαι  από το κυλικείο του Σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και όχι μετά το κτύπημα του κουδουνιού για είσοδο στην τάξη.
 • Όταν το κουδούνι χτυπήσει για μάθημα, προσέρχομαι χωρίς καθυστέρηση στην τάξη μου για να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία του μαθήματος.

γ. Στη σχολική αίθουσα

 • Παρακολουθώ το μάθημα και συμμετέχω σε αυτό. Θέλω να μάθω και δεν εμποδίζω τους άλλους να μάθουν και αυτοί. Θέλω μέσα στην αίθουσα τάξη και ηρεμία. Οι ψίθυροι και κάθε είδους ενόχληση εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.
 • Συνεργάζομαι με το δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου για να μπορούμε να λειτουργούμε όλοι μαζί αρμονικά στην αίθουσα.
 • Δεν ξεχνώ τα βιβλία και τα τετράδιά μου και τα διατηρώ σε καλή κατάσταση. Όταν φεύγω από το σχολείο παίρνω όλα τα προσωπικά μου είδη (π.χ. σχολικά , μπουφάν)
 • Δεν χρησιμοποιώ και φυσικά δεν καταστρέφω πράγματα των συμμαθητών/τριών μου γιατί δεν μου ανήκουν.
 • Ετοιμάζω καθημερινά στο σπίτι τις εργασίες που μας αναθέτουν οι δάσκαλοί μας μαθαίνω έτσι να είμαι συνεπής, εργατικός/ή , να γυμνάζω και να ασκώ το μυαλό μου.
 • Εκφράζω την άποψή μου και προτείνω τις ιδέες μου όταν μου απευθύνουν τον λόγο. Ακούω με προσοχή και ενδιαφέρον τις ιδέες των συμμαθητών μου, αφού το ίδιο θέλω να γίνεται και για μένα.
 • Δεν ξεχνώ να δώσω στους γονείς μου τις γραπτές ανακοινώσεις και σημειώματα που απευθύνει ο δάσκαλος/ η δασκάλα μου και το σχολείο σ’ αυτούς για να ενημερωθούν.
 • Δεν τρώω και δεν μασάω τσίχλα την ώρα του μαθήματος, καθώς αυτό δεν με αφήνει να προσέξω στο μάθημα και είναι ενοχλητικό για τον δάσκαλο/τη δασκάλα μου και τους συμμαθητές μου που με ακούν.
 • Διατηρώ τα θρανία, τους τοίχους και αντικείμενα της τάξης μου καθαρά και περιποιημένα για να ζω και να εργάζομαι  σε μια καθαρή και όμορφη αίθουσα.
 • Προσέχω την σχολική περιουσία που βρίσκεται μέσα στην τάξη μου (π.χ. χάρτες, πίνακες, υπολογιστές, τηλεοράσεις, κτλ.) αφού εγώ τη χρησιμοποιώ και έχω την ευθύνη της. Σε περίπτωση που καταστρέψω άθελά μου κάτι αναλαμβάνω την ευθύνη και φροντίζω να αποκαταστήσω τη φθορά για την οποία είμαι υπαίτιος/α
 • Χρησιμοποιώ τις ηλεκτρονικές συσκευές του σχολείου, μουσικά όργανα και όργανα γυμναστικής μόνο με την άδεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα βγαίνω με προσοχή από την αίθουσα παίρνοντας μαζί μου τα χρήματα μου και το φαγητό μου.
 • Δεν μένω μέσα στην αίθουσα, η οποία κλειδώνει κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, εκτός εάν είμαι επιμελητής/τρια ή έχω πάρει άδεια από το δάσκαλό μου. Καταλαβαίνω ότι η αίθουσα πρέπει να αεριστεί και να τακτοποιηθεί από τους επιμελητές για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το μάθημα σε καθαρή ατμόσφαιρα.
 • Απευθύνομαι στο δάσκαλο/τη δασκάλα μου για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζω μέσα στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων απευθύνομαι στον εφημερεύοντα δάσκαλο.

Η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο όλοι οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν καλύτερα.  Συνεργαζόμενοι μπορούμε να επιλύσουμε δυσκολίες και προβλήματα με όφελος για όλους μας και μαθαίνουμε με αυτό τον τρόπο να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Η επίλυση των διαφωνιών με διάλογο βοηθά όλους να αισθάνονται όμορφα. Αντίθετα η χρήση βίας και  ειρωνείας προκαλεί σωματικό και ψυχικό πόνο . 5.1 Συνέπειες Οι παραπάνω κανόνες δημιουργούν μία δέσμευση μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και  «χτίζουν» ένα δημοκρατικό και συνεργατικό πλαίσιο που εμποδίζει την εκδήλωση συμπεριφορών που δεν είναι λειτουργικές. Η  παραβίαση των κανόνων ενεργοποιεί μια σειρά από μέτρα όπως:

 • προφορική παρατήρηση και νουθεσία
 • ενημέρωση γονέα
 • επιβολή ποινών, όπως αποκλεισμός από προγραμματισμένες ομαδικές δραστηριότητες ( επισκέψεις, αθλητικές εκδηλώσεις, θεατρικό παιχνίδι κτλ).

Η λήψη μέτρων θα είναι ανάλογη με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη  η συνολική στάση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας. Στόχος των μέτρων είναι η συνειδητοποίηση από τον μαθητή των προβλημάτων που δημιουργούνται από πράξεις και συμπεριφορές δυσλειτουργικές ώστε να μην τις επαναλάβει.  Στο πλαίσιο αυτό η σχολική κοινότητα επιβραβεύει θετικές συμπεριφορές που λειτουργούν ως πρότυπο. Σε περίπτωση μιας επαναλαμβανόμενης αρνητικής συμπεριφοράς  το σχολείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω δράσεις πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων. 6.  Γονείς και κηδεμόνες

 • Οι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να συμπεριφέρονται προς όλους τους εκπαιδευτικούς με τη δέουσα ευγένεια, σοβαρότητα, ευπρέπεια και σεβασμό που επιβάλλει το λειτούργημά τους και ο χώρος του σχολείου.
 • Οι γονείς- κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης σε καθορισμένη ημέρα και ώρα τακτικής συνάντησης ή έκτακτα όταν καλούνται από εκπαιδευτικό ή τη Δ/ντρια του σχολείου.
 • Οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο και στο τέλος κάθε τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησής τους για την παραλαβή της βαθμολογίας και για ενημέρωση.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές και ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον/ στη  δάσκαλο/α της τάξης και στη διεύθυνση κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί, να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώνει πρώτα τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και στη συνέχεια —αν δεν επιλυθεί— τη Διευθύντρια.
 • Γενικότερα, κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς.
 • Αν κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δάσκαλο της τάξης και τη Διευθύντρια.
 • Οι γονείς δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να φέρουν κινητό τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή  στο σχολείο αλλά ούτε και στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνονται. Στόχος των εκπαιδευτικών εκδρομών είναι η κοινωνικοποίηση, η συνεύρεση και η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.  Σε περίπτωση ανάγκης γονείς και μαθητές μπορούν να επικοινωνούν από το τηλέφωνο του Σχολείου.
 • Φροντίζουν ώστε η εμφάνιση των παιδιών να είναι ευπρεπής, τα συμβουλεύουν ώστε η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια και ευγενής και φροντίζουν ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις καθημερινές σχολικές τους υποχρεώσεις.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι απαραίτητο να ενημερώνεται τηλεφωνικά και έγκαιρα το σχολείο. Για απουσία πέραν των τριών ημερών λόγω ασθένειας ο γονέας υποχρεούται να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση.
 • Οι γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τους ορισμένους χώρους του σχολείου (βλ. σελ. 3)
 •  Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου αποτελεί την συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου μας. Είναι συμπαραστάτης και βοηθός του σχολικού έργου. Θέματα που αφορούν την παιδαγωγική λειτουργία των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων καθώς και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό περιβάλλον επηρεάζονται από την καλή συνεργασία μεταξύ Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων διευκολύνοντας έτσι και προάγοντας την λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

7. Εκπαιδευτικοί

 • Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για τη  δημιουργία ενός  παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο. Θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, να βρίσκουν λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών μαθητών.
 • Την επικοινωνία και τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών θα πρέπει να τη διακρίνει η ειλικρίνεια, η δικαιοσύνη, και ο αλληλοσεβασμός. Στόχος του σχολείου είναι η διαμόρφωση αυτόνομων, κριτικά σκεπτόμενων μαθητών/τριων .
 • Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, αλλά και για την ευκοσμία της τάξης στην οποία κάνουν μάθημα, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα καθαριότητας, υγιεινής και καλαισθησίας.
 • Προωθούν, οργανώνουν και ενθαρρύνουν τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
 • Φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών, κατά την διάρκεια παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Σχολείου.

8.  Βιβλιοθήκη 1. Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας. 2. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. 3. Τα δανειζόμενα βιβλία της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούργια.