Τι είναι το Erasmus

Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Στοχεύει στην ανάδειξη των δεξιοτήτων, της απασχόλησης, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.

Επιδιώκει ακόμη, την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου μεταξύ των νέων μέσω των δραστηριοτήτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης με στόχο την απόκτηση των ζητούμενων δεξιοτήτων ζωής (life skills).

Το πρόγραμμα προωθεί επίσης τη δημιουργία και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων παρέχοντας ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μελών (π.χ. σχολικές μονάδες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επαγγελματικές κοινότητες μάθησης).

Μέσα από τέτοιες συνεργασίες ενισχύεται η κινητικότητα των μαθητών καθώς επίσης και η δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών για αλληλεπίδραση με μαθητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δράσεις που ενδυναμώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και εδραιώνουν την έννοια του παγκόσμιου πολίτη.

Το πρόγραμμα Erasmus+ συμπεριλαμβάνει δύο βασικές δράσεις:

  1. Τη δράση ΚΑ1 που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της κινητικότητας. Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη χώρα, με σκοπό να εκπαιδευτούν, να διδάξουν, και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  2. Τη δράση ΚΑ2 που στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς.

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την έγκριση, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων Erasmus+ είναι το ΙΚΥ.