ΚΑ2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης Β

Τίτλος Σχεδίου: Rebuilding Primary Education through Mind Games

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύμπραξης 5 χωρών με συμμετοχή 1 σχολείου από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Στόχος του σχεδίου είναι η μαθησιακή διαδικασία να γίνει πιο άμεση, ελκυστική και αποτελεσματική, με τη χρήση και την ενσωμάτωση παιχνιδιών σε δραστηριότητες τάξης που δε σχετίζονται άμεσα με το παιχνίδι. Στη διάρκεια των 2 χρόνων που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, οι μαθητές θα προσαρμόσουν και θα ενσωματώσουν παιχνίδια μέσα στα διάφορα διδακτικά αντικείμενα, θα δημιουργήσουν δικά τους πρωτότυπα παιχνίδια, θα ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώσεις με τους συμμαθητές τους από τις άλλες χώρες και θα διοργανώσουν διαγωνισμούς. Με τις δράσεις αυτές θα ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών διαφόρων χωρών και θα προαχθεί η έννοια του παγκόσμιου πολίτη.

Η συγκεκριμένη δράση Erasmus+ περιλαμβάνει επίσης και μετακινήσεις-ανταλλαγές μαθητών ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες, λόγω όμως των έκτακτων συνθηκών δε θα πραγματοποιηθεί κανένα ταξίδι έως ότου οι μετακινήσεις να είναι απόλυτα ασφαλείς για όλους μας.